Eksploracja Podkarpacie

Gmina Zaleszany

Gość · 2 · 2338

Patermistrz

  • Gość
           Agatówka - miejscowość założona w 1785 roku przez Agatę Mossakowską żonę Franciszka Grzegorza Lubomirskiego z Charzewic. Była właścicielką Pilchowa. W lesie za torami położony jest cmentarz z okresu
I Wojny Światowej, gdzie pochowane były osoby cywilne zmarłe na choroby zakaźne.
           Dzierdziówka - pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w 1660 roku. Położona jest wzdłuż Sanu który przysparzał wielu kłopotów. Ujarzmienie rzeki nastąpiło dzięki wykopaniu przekopu i usypaniu wałów przeciwpowodziowych, odcięto zatokę meandrującego Sanu. W ostatniej fazie robót w latach 1910 -1914 roboty nadzorował inżynier Władysław Sikorski późniejszy premier i Naczelny Wóz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
           Kępie Zaleszańskie - już od XII wieku były własnością możnego rodu rycerskiego Rawa. Osadniczy teren to miejsca położone na południe nad rzeką Osą i Łęgiem. Pierwszy zapis o miejscowości pochodzi z 1578 roku i występuje ono jako przyczółek Zaleszan. Samodzielny byt otrzymało po II Wojnie Światowej pod koniec lat czterdziestych.
           Kotowa Wola - wspomina o niej Jan Długosz około1470 roku. Właścicielem wtedy jeszcze Crayczowej Woli był Stanisław Kot Wolski Herbu Rawicz od którego miejscowość przyjęła część swojej nazwy. W 1905 roku majątek i ziemie na terenie miejscowości zakupił Zbigniew Horodyński, właściciel Zbydniowa. Od 1882 do 1884 przybywała na terenie Kotowej Woli rodzina Sikorskich. Ojciec 3 letniego Władysława był nauczycielem w szkole ludowej.
           Majdan Zbydniowski - pierwsze zmianki o miejscowości pojawiają się w 1660 roku, powstała ona na terenach królewszczyzny Zbigniew, leżących bezpośrednio przy Wólce Turbskiej. W XIX wieku wieś znacznie się rozwinęła. Przyczyną były roboty regulacyjne rzeki San oraz odwodnienie licznych bagien a zniesienie pańszczyzny dało wolność osobistą. Prace melioracyjne trwały do I Wojny Światowej, a rzekę zabezpieczono wałami przeciwpowodziowymi. Prace nad tymi działaniami nadzorował inżynier Władysław Sikorski.
           Motycze Szlacheckie - położone jest przy starej drodze z Sandomierza na Ruś, na lewym brzegu Sanu, którego główne koryto płynęło tu do końca XVIII wieku. Miejscowość założona najprawdopodobniej w XIII wieku na terenie prywatnej własności rycerskiej rodu Rawa. Jan długosz wspomina że w 1470 roku właścicielami byli Mikołaj Chrząstowski herbu Strzegomia oraz Wilhelm Żórawski herbu Godziemba. Na terenie wsi zachował się ciekawy zabytek sztuki wojennej z XVII wieku, jest nim "Szaniec Szwedzki", budowla ziemna stanowiąca część umocnień obozu wojsk szwedzkich pod dowództwem Karola X Gustawa, które cofając się spod Jarosławia wiosną 1656 roku, znalazły się na tych terenach 27 marca otoczone przez wojska polskie.
           Obojna - wieś powstała w połowie XVI wieku jako przysiółek Turbi, położony na południowym skraju wsi, na brzegu dużych zwartych kompleksów leśnych Puszczy Sandomierskiej. Po raz pierwszy wymieniona jest w 1578 roku w spisie osad należących do parafii w Charzewicach jako Obojna Regalis (Królewska).
           Pilchów - jest to jedna ze starszych wsi leżąca przy ówczesnym trakcie biegnącym z Sandomierza na Ruś. Powstanie Pilchowa podobnie jak Turbi, Zbydniowa i Zaleszan, wsi leżących na tym samym szlaku datuje się na przełom XI i XII wieku. Teren ten był bardzo ważny za panowania pierwszych Piastów i Bolesław Chrobry przyłączył go do państwa Polan i na krańcach osadził swoich zaufanych wojów. Jeden z nich nazywał się Pilch, stąd późniejsza nazwa miejscowości. W XV wieku Jan Długosz wspomina że Pilchów i Przyłęk należały do Piotra Świdra herbu Nieczuja. Dość zaniedbane dobra w 1723 roku nabył ks. Jerzy Ignacy Lubomirski i przeniósł swoją siedzibę z Rzeszowa do Charzewic.
           Skowierzyn - wieś położona w dolinie rozlewiska rzeki San. Do końca XIV wieku należała do możnego rycerstwa sandomierskiego Awdańców. Jan Długosz wspomina że około roku 1475 wieś należała do parafii w Zaleszanach, czyli główna jej część była na lewym brzegu rzeki. Wieś była podzielona na dwie części rzeką San. Większa część należała do Stanisława Skowierskiego herbu Ogończyk oraz część za Sanem na prawym brzegu zwana Skowierzynkiem była w posiadaniu rycerza Mroczka herbu Szreniawa. Skowierzyn często zmieniał właścicieli i przezywał różne tragedie, w większości związane z niefortunnym położeniem.
           Turbia - nazwę wsi należy zaliczyć do nazw topograficznych, oznaczających miejsce gdzie polowano i zabijano tury. Zwierzęta te wyginęły w Polsce całkowicie pod koniec XVI wieku. Po nich została nazwa wsi. Miejscowość położona jest na trakcie z Sandomierza do Jarosłwani, Przemyśla i dalej na Ruś Kijowską. Jest ona bardzo stara, o czym świadczą znaleziska odkryte podczas robót prowadzonych na terenie lotniska. Znaleziono tam osadę z okresu łużyckiego oraz rzymskiego. Pierwszą wzmiankę o Turbi zawiera dokument Leszka Czarnego z 1284 roku, ale wiadomo że istniała już w 1191 roku. Wiadomo także że w wieku XIX tereny te nabył książę Jerzy Lubomirski.
           Wólka Turebska - wieś położona jest na lewym brzegu Sanu przy starym trakcie z Sandomierza na Ruś. Powstała w drugiej połowie XVI wieku jako wolnizna na gruntach królewszczyzny Zbigniew. Pierwsze zapisy pojawiają się już około 1615 roku. Dzieje miejscowości związane były ściśle z rozwojem Turbi. W 1831 roku Wólkę Turebska wraz z Turbią i Obojną kupił książę Jerzy Lubomirski. Miejscowość z racji swojego położenia przez setki lat narażona była na liczne powodzie i kataklizmy związane z przepływającym nieopodal Sanem. Na terenie wsi prowadzono także działania wojenne, wojska szwedzkie, węgierskie, saskie i rosyjskie pustoszyły domostwa. Obecnie wioska jest bardzo zadbana i malowniczo położona.
           Zaleszany - to wieś położona przy średniowiecznym trakcie z Sandomierza na Ruś na lewym brzegu Sanu. Była ona centrum własności ziemskiej możnego rody rycerskiego herbu Rawa, który posiadał od połowy XII wieku z nadania książęcego znaczny obszar na tym terenie. Jego ośrodkiem były właśnie Zaleszany. Przedstawiciele tego rodu około 1270 roku założyli parafię w miejscowości oraz kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa z Myrny. Jan Długosz wspomina że właścicielem Zaleszan w XV wieku był rycerz Mikołaj Chrząstowski herbu Strzegomia. Majątek stanowił także własność Konopków herbu Nowina w XVIII wieku, następnie sprzedali oni posiadłości rodzinie Gotz-Okocimskim właścicielowi słynnego browaru piwnego.
           Zbydniów - to stara wieś królewska położona na szlaku biegnącym wzdłuż Sanu z Sandomierza na Ruś Czerwoną i dalej do Kijowa. Główne koryto Sanu nieustannie zmieniało swoje położenie o czym dzisiaj świadczą liczne starorzecza zwane "Starym Sanem". Nazwa wsi pochodzi od imienia Zbigniew i występuje w dokumentach już w XIV wieku. Swoją obecną nazwę miejscowość przyjęła od połowy XIX wieku. W XIV wieku występuje jako ośrodek dóbr królewskich rządzący się prawem niemieckim, które otrzymał od Kazimierza wielkiego. Przechodził przez wiele rąk a pod koniec XVIII wieku został sprzedany Dominikowi Horodyńskiemu byłemu adiutantowi Tadeusza Kościuszki z czasów insurekcji. Dominik Horodyński wzniósł dwór który istnieje do dzisiaj, stał się on siedzibą pięciu pokoleń aż do tragicznych wydarzeń w dniu 24 czerwca 1943 roku kiedy to w noc świętojańską hitlerowcy dokonali tragicznego mordu na rodzinie Horodyńskich.
Patermistrz

  • Gość
Szaniec szwecki