Eksploracja Podkarpacie

Dacia 1310 - poszukiwana

Offline jacekwoj3

 • Sierżant
  • Wiadomości: 303
Jak w tytule  szukam Dacii 1310  lecz nie pogardzę 1300  , a nawet 1320 . Samochód nie musi być zarejestrowany  ale musi pochodzić z pewnego źródła a nawet ze szrotu pod warunkiem  ,że ten ostatni wystawi fakturę  sprzedaży  ( konieczność do rejestracji na żółte blachy ) . Autko   w stanie do odbudowy jednak nie może być bardzo sfatygowane  jeśli chodzi o blacharkę . Cena oczywiście też w granicach rozsądku . Dlamniej zorientowanych chodzi o samochód  jaki jest na zdjęciu poniżej ( zródło internet ) .

There are 1 attachment(s) in this post which you cannot view or download
dacia-1-672x372.jpg
Offline Cyga...

 • Moderator
 • IMPERATOR
 • *****
  • Wiadomości: 12070

Offline bodek

 • Sierżant
  • Wiadomości: 248
Ciężko będzie znaleźć coś sensownego, bo pamiętam, że Dacie to już rdzewiały jak były jeszcze w katalogu.

 Zabytek  nie musi mieć dowodu rejestracyjnego - urzędnik w związku z tym nie ma podstaw żądania wskazania poprzedniego  numeru rejestracyjnego lub dokumentu  zakupu od osoby wpisanej do starego rejestru pojazdów w wydziale komunikacji.  Ustawa Pord  wymaga przedłożenia dowodu zakupu pojazdu, nie rozróżnia wartości dokumentów zakupu (że faktura jest ważniejsza od umowy kupna - sprzedaży). Nie wymaga też w tym przypadku przedstawiania ciągłości umów, jak to jest  w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce i posiadających dowód rejestracyjny. Wymaganie to jest zawarte
Art. 72. 1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:
1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5;

4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającegowykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzonyz terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskieji jest rejestrowany po raz pierwszy;
6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium
kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:
1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –w zakresie ust. 1 pkt 3;
2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;
3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
– w zakresie ust. 1 pkt 5;

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
[u]2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego[/u].
3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań,
o których mowa w art. 2 pkt 39 – w stosunku do pojazdów zabytkowych.( 39) pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
 Tyle w ustawie a w przepisie wykonawczym (rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów..) jest :
§ 2. 1. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego wniosek o rejestrację pojazdu na
formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa
w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwane w niniejszym rozdziale „wnioskiem o rejestrację”, do którego dołącza:
1) dowód własności pojazdu;
7. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu
dołącza:
1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie
pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, o  których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 16 ustawy

§ 6. 1. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1) umowa sprzedaży;
2) umowa zamiany;
3) umowa darowizny;
4) umowa o dożywocie;
5) faktura potwierdzająca nabycie pojazdu;
6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. - w tym przepisie jest jedyne zawarty wymóg przedkładania wszystkich umów (w oryginale). Nie ma dowodu rejestracyjnego - nie ma umów - wystarczy jedna ta ostatnia.

Białą kartę w naszej okolicy robią sobie niekiedy sami Właściciele. Nigdzie nie jest napisane, że musi to być rzeczoznawca samochodowy. Jak ktoś ma wiedzę o danym pojeździe i możliwość zrobienia zdjęć, to w tarnobrzeskiem WKZ wpisują do rejestru zabytków. Podejrzewam, że rzeszowski i przemyski też nie robi przeszkód jak jest pojazd dobrze zrobiony * silnik i przeniesienie napędu przewidziane przez wytwórcę a nie jakieś wynalazki jak  WSK z chinskim magnetem) W internecie są wzory białej karty. Najlepiej zobaczyć jak wygląda gotowa, to reszta jest prosta.
W wielu wydziałach komunikacji obrzydzają chęć rejestracji zbytków, dlatego aby ustrzec się niespodzianek proponuję napisać do swojego WK zapytanie jakie warunki muszę spełnić  jakie dokumenty i na podstawie jakich artykułów i paragrafów muszę je przedłożyć aby zarejestrować zabytkowy pojazd. Czyli będą się musieli dwa razy zastanowić zanim cokolwiek napiszą, bo na telefonlub słowo to różne rzeczy można wciskać.
Sorry, że tak dużo ale mnie rusza  wydziwianie niektórych urzędów  przy rejestracji  uratowanych z pod noża złomiarzy zabytków.Offline jacekwoj3

 • Sierżant
  • Wiadomości: 303
 Wiem jakie są procedury rejestracji na zabytek już to przerabiałem .   Kupując jednak auto ze złomu  już zezłomowane musi być wystawiona faktura zakupu  jeśli jej nie ma auta nie zarejestrujemy bo tego auta fizycznie nie ma . Z resztą jest tak jak piszesz .
Tak na marginesie właśnie stałem się posiadaczem przyczepki  Niewiadów N250 wczesnej produkcji na felgach cytrynkach . Posiada czarne blachy i dowód rejestracyjny ostatni przegląd 1991r  ;) Stan  do dużego remontu . Na razie muszę ją jakoś dostarczyć do domu ( nie jezdna )  .  Pewnie na przyszłą wiosnę będzie stanowiła komplet " zlotowy " razem z maluszkiem .


Offline bodek

 • Sierżant
  • Wiadomości: 248
Przed 1997 rokiem nie było obowiązku oddawania pojazdów na złom, wystarczyło oświadczenie właściciela że go zezłomował. Nie było wyspecjalizowanych punktów jak teraz. Z tego powodu wielu właścicieli przychodziło do urzędów z tablicami i dowodem rej. i sładało deklarację ustną, że pojazd  został rozkręcony i sprzedany na złom. Nie było ekologii, wnikania gdzie podziały się plastiki, płyn hamulcowy itp niechodliwe elementy. Z tego powodu całe mnóstwo wnuczków i synów wyciąga teraz ze stodół WSK-i ,  Jawy, MZ-tki. Moim zdaniem,  twierdzenie że musi być faktura od złomiarza, nie obroni się przed  SKO (I Instancja odoławcza) ani WSA.  Trzeba niekiedy znać system aby się przed nim obronić.